Διαδικασία επιθεώρησης Halal


Η HQC παρέχει διαπιστευμένες διαδικασίες επιθεώρησης Halal για το σύνολο των πελατών της χωρίς μεροληψίες και προκαταλήψεις με πλήρη διαφάνεια.

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία επιθεώρησης ενός συστήματος HAS (Halal Assurance System) ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

  1. Ο οργανισμός αρχικά συμπληρώνει τη φόρμα Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση Halal την οποία επιθυμεί ο οργανισμός (πεδίο εφαρμογής, πρότυπο πιστοποίησης, χώρες ενδιαφέροντος κ.α.).
  2. Ακολούθως ο οργανισμός  λαμβάνει επίσημη οικονομική προσφορά από την HQC εντός 2-3 ημερών
  3. Εάν η οικονομική προσφορά γίνει αποδεκτή από τον οργανισμό, τότε ο συμπληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης (http://halaloffice.com/applications/) και η HQC αποστέλλει τα απαραίτητα έντυπα στον οργανισμό (π.χ. Λίστα Πρώτων Υλών) προς συμπλήρωση καθώς και τις απαραίτητες συμβάσεις συνεργασίας (π.χ. Service Agreement, Confidentiality Agreement, Logo Usage Agreement) ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πιστοποίησης
  4. Η HQC αναθέτει σε κατάλληλο για το πεδίο εφαρμογής επιθεωρητή τον φάκελο πιστοποίησης και ενεργοποιείται άμεσα η επικοινωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες επιθεώρησης (π.χ. αποστολή εντύπων, καθορισμός ημερομηνιών και τόπου επιθεώρησης, έλεγχος υπεργολαβιών, εκπαίδευση Halal, απαιτήσεις ενσωμάτωσης HAS) σε συνεργασία με τον HQC Service Provider.
  5. Προ της επιθεώρησης και εφόσον υπάρξει θετική εισήγηση από τις επιτροπές αξιολόγησης της HQC και το HQC Service Provider σχετικά με την ετοιμότητα του οργανισμού, αποστέλλεται το πρόγραμμα επιθεώρησης σύμφωνα με το οποίο θα διενεργηθεί η πιστοποίηση
  6. Η επιτόπια επιθεώρηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, όπου και ελέγχεται ο οργανισμός σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα πιστοποίησης Halal κατά περίπτωση (*)
  7. Με το πέρας της επιθεώρησης ο επιθεωρητής παραδίδει στον οργανισμό «έκθεση μη συμμορφώσεων» οι οποίες πιθανών εντοπίστηκαν και συμφωνεί με τον ορισμένο εκπρόσωπο του οργανισμού ως προς τις ημερομηνίες και το είδος των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών
  8. Ο οργανισμός συμπληρώνει και επιστρέφει στον επιθεωρητή την «έκθεση μη συμμορφώσεων»καθώς και τα αντίστοιχα τεκμήρια των διορθωτικών ενεργειών
  9. Εφόσον τα τεκμήρια των διορθωτικών ενεργειών είναι πλήρη και αποδεκτά, ο επιθεωρητής αποστέλλει το φάκελο επιθεώρησης στις τεχνικές επιτροπές αξιολόγησης της HQC και ακολούθως λαμβάνεται η τελική απόφαση πιστοποίησης από την θρησκευτική επιτροπή (Shariah Committee) της HQC
  10. Ο οργανισμός ενημερώνεται εντός 7-10 ημερών και αποστέλλεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης Halal (Halal Certificate) για το πεδίο εφαρμογής.

 

(*) Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος πρέπει υποχρεωτικά να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια παραγωγής των προς πιστοποίηση προϊόντων στο σύνολο των εγκαταστάσεων χειρισμού τους και περιλαμβάνει επίσης πιθανό έλεγχο υπεργολαβικών εργασιών εφόσον λαμβάνουν χώρα. Ο έλεγχος γίνεται από εγκεκριμένο Halal επιθεωρητή της HQC  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων επιθεώρησης.