Διαδικασία επιθεώρησης Halal

Η HQC παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης Halal. Γενικά, η διαδικασία πιστοποίησης ενός συστήματος διασφάλισης Halal ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 1. Αρχική αίτηση: ο αιτών συμπληρώνει αρχικά το online έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του https://halal-greece.gr/ekdilosi-endiaferontos/
 2. Ανασκόπηση αίτησης: το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αξιολογείται από το τμήμα αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων της HQC ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα του
 3. Προσφορά πιστοποίησης: εάν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποδεκτό, τότε ο αιτών λαμβάνει μια επίσημη οικονομική προσφορά πιστοποίησης Halal από την HQC
 4. Καταχώρηση: ο αιτών καταχωρεί τα στοιχεία του μέσω του http://www.halaloffice.com/hqc/?do=register
 5. Τελική αίτηση: ο αιτών υποβάλλει την τελική αίτηση μέσω του http://www.halaloffice.com/en/register
 6. Συμβατικές διευθετήσεις: ο αιτών λαμβάνει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών (service agreement) και μια σύμβαση εμπιστευτικότητας (confidentiality agreement)
 7. Σχεδιασμός επιθεώρησης: ο αιτών λαμβάνει από τον επικεφαλής επιθεωρητή το Πρόγραμμα επιθεώρησης (στάδια 1 & 2 της επιθεώρησης)
 8. Έλεγχος τεκμηρίωσης (στάδιο 1): αξιολογείται η τεκμηρίωση του αιτούντος σύμφωνα με τα εφαρμόσιμα πρότυπα Halal ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί η πιστοποίηση
 9. Επιτόπια επιθεώρηση* (στάδιο 2): ο επικεφαλής επιθεωρητής (ή η ομάδα επιθεώρησης) αξιολογεί επιτόπου τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του αιτούντος και αξιολογεί την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Halal.
 10. Αναφορά και αξιολόγηση επιθεώρησης: ο επικεφαλής επιθεωρητής υποβάλλει την έκθεση επιθεώρησης και όλα τα απαραίτητα τεκμήρια τα οποία βρέθηκαν κατά την επιθεώρηση ώστε να αξιολογηθούν από το τμήμα αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων της HQC
 11. Λήψη αποφάσεων: η επιτροπή αποφάσεων ανασκοπεί και αξιολογεί όλη την τεκμηρίωση και λαμβάνεται απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση, ανανέωση, άρνηση, επέκταση, μείωση, αναστολή η απόσυρση του πεδίου πιστοποίησης.
 12. Πιστοποίηση Halal: ο αιτών λαμβάνει ενημέρωση ότι το πιστοποιητικό Halal μπορεί να εκδοθεί. Η ισχύς του πιστοποιητικού ποικίλει από ένα έως τρία χρόνια, ανάλογα με το πρότυπο Halal καθώς και τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

 

* η επιτόπια επιθεώρηση πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής προϊόντων τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πιστοποιητικό Halal σε όλες τις εγκαταστάσεις – δύναται επίσης να περιλαμβάνει επιθεώρηση εγκαταστάσεων υπεργολαβίας