Σύστημα διαχείρισης Halal (HAS)


Τα συστήματα διαχείρισης Halal (HAS – Halal Assurance System) βασίζονται στις αρχές της HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε τομείς όπως η διαδικασία προμηθειών, η φύση των πρώτων και βοηθητικών υλών, οι διαδικασίες υγιεινής και καθαριότητας, η ιχνηλασιμότητα, η σήμανση και η συνεχής παρακολούθηση.

Ένα σύστημα διαχείρισης Halal μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε όλα τα διεθνή συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 κ.α.) παρέχοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να πιστοποιήσουν παράλληλα τα προϊόντα τους ως Halal με απλό και ανέξοδο τρόπο.

Βασικά σημεία ανάπτυξης ενός συστήματος Halal είναι:

 • Διαμόρφωση Πολιτικής Halal (Halal Policy)
 • Ορισμός ομάδας Halal (Halal Management Team)
 • Ανάλυση και αναγνώριση κρίσιμων σημείων Halal(*) (Halal Critical Control Points) της παραγωγικής διαδικασίας  και ενσωμάτωση αυτών στα διαγράμματα ροής
 • Εκπαίδευση προσωπικού το οποίο εμπλέκεται σε κρίσιμες για το Halal διεργασίες (π.χ. προμήθειες πρώτων και βοηθητικών υλών, καθαρισμός – απολύμανση, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά – διανομή) σε βασικά θέματα Halal
 • Ενσωμάτωση ορθής διαδικασίας προμηθειών Halal (πιστοποιητικά Halal(**), δηλώσεις συμμόρφωσης Halal, αναλύσεις αρχικών – ενδιάμεσων – τελικών προϊόντων όπου απαιτείται)
 • Ενσωμάτωση ορθής διαδικασίας ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης
 • Ενσωμάτωση προγράμματος εσωτερικής επιθεώρησης συστήματος Halal
 • Ενσωμάτωση διαδικασίας μη συμμορφούμενων προϊόντων Halal
 • Ενσωμάτωση διαδικασίας απόσυρσης / ανάκλησης προϊόντων Halal
 • Ενσωμάτωση διαδικασίας σχεδιασμού / τροποποίησης προϊόντων Halal (όπου εφαρμόζεται)
 • Τήρηση ορθής διαδικασίας επισήμανσης HQC Logo (όπου γίνεται χρήση)

(*) Τα κρίσιμα σημεία Halal διαφέρουν από τα κρίσιμα σημεία ασφάλειας τροφίμων σε μία κλασσική μελέτη HACCP από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κρίσιμα όρια, δηλαδή ένα προϊόν είτε είναι Halal είτε δεν είναι Halal

(**)  Τα πιστοποιητικά Halal πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης Halal οι οποίοι να έχουν έγκριση από τις χώρες – στόχους των προϊόντων

Η HQC σας προσφέρει τεχνική υποστήριξη ως προς την ανάπτυξη ενός αποδεκτού συστήματος HAS (Halal Assurance System) μέσω των πιστοποιημένων HQC Country Service Providers οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν στη γλώσσα σας βήμα – βήμα πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη  διαδικασία επιθεώρησης ώστε να μπορέσετε με απλό και σίγουρο τρόπο να πιστοποιηθείτε  και να επωφεληθείτε από τα πολλαπλά οφέλη της πιστοποίησης Halal