Πρότυπα Πιστοποίησης Halal


Η HQC παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να πιστοποιηθούν με το σύνολο των προτύπων πιστοποίησης Halal τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώς. Στόχος μας είναι να παρέχουμε πιστοποιητικά με παγκόσμια αναγνώριση και εγκυρότητα μέσω των αναγνωρίσεων και διαπιστεύσεων τις οποίες διαθέτουμε από το σύνολο των ισλαμικών αρχών, κυβερνήσεων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα και μοναδικό αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης Halal από το σύνολο των Ισλαμικών χωρών, η HQC έχει εντάξει στις διαδικασίες ελέγχου της το σύνολο των αποδεκτών προτύπων πιστοποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε χώρας – στόχου και ανάλογα με τα προϊόντα προς πιστοποίηση. Για τον παραπάνω λόγο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενου οργανισμού η αναφορά τόσο της χώρας – στόχου όσο και των προϊόντων για τα οποία επιθυμεί να πιστοποιηθεί ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των προϊόντων.

Σήμερα η HQC είναι σε θέση να πιστοποιήσει σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα Halal το σύνολο των προϊόντων σας:

  • MUI HAS 23000/23021: Πρότυπο Πιστοποίησης Τροφίμων
  • MUI HAS 23013: Πρότυπο Πιστοποίησης Σφαγείων
  • JAKIM MS 1500:2009: Πρότυπο Πιστοποίησης Τροφίμων
  • JAKIM MS 2200:2013: Κατευθυντήριες Οδηγίες Πιστοποίησης Τροφίμων
  • UAE.S. 2055.1-2009: Πρότυπο Πιστοποίησης Τροφίμων Η.Α.Ε.
  • UAE.S. 993:2015: Πρότυπο Πιστοποίησης Σφαγείων
  • UAE.S. 713:2016: Πρότυπο Πιστοποίησης Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
  • HQC HAS 2015: Πρότυπο Πιστοποίησης Τροφίμων HQC

 

Δείτε το σύνολο των προτύπων Halal με βάση τα οποία μπορείτε να πιστοποιηθείτε στο http://halaloffice.com/halal-standards/